Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Scala

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties, zowel huidige als toekomstige, tussen Scala Parket BV, met BTW-nr. 769.878.409, met zetel te 2850 Boom, Gauwberg 1, bus 02.2, hierna genoemd ‘Scala Parket’, en klanten.

Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

Artikel 2 Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de door Scala Parket gedane offerte schriftelijk heeft aanvaard, wat ook geldig is indien dit per mail is gebeurd.

Indien de klant, zonder een daaraan voorafgaande offerte, aan Scala Parket een (bijkomende) opdracht verstrekt, is Scala Parket enkel aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de klant heeft bevestigd, dan wel indien hij deze heeft uitgevoerd of aangevangen. Mogelijks zal Scala hiervoor een aangepaste of aanvullende offerte dienen op te maken.

Artikel 3: Offertes en prijzen

Offertes

Scala Parket bepaalt de prijs in haar offerte rekening houdende met tal van factoren, zoals de kostprijs van de grondstoffen en het transport, de locatie, oppervlakte, vorm van de vloer, patroon e.d.m. Hindernissen waar dient te worden rond gewerkt, zoals schouwen, convectors, palen en andere voorwerpen of vormen van de vloer, worden in de totale oppervlakte meegerekend bij de prijsbepaling en hiervoor kan een toeslag worden aangerekend voor de bijkomende werkuren qua afwerking.

Alle offertes van Scala Parket zijn vrijblijvend doch beperkt geldig in de tijd zoals vermeld, gelet op de schommelende materiaalprijzen en fluctuerende economie. De offerte vermeldt de geldigheidsduur.

De prijzen in de offerte worden vermeld exclusief BTW en inclusief BTW met het van toepassing zijnde BTW-percentage. De offerte vermeldt tevens eventuele kosten, zoals verzendkosten, transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Scala Parket niet tot levering van een deel ervan tegen een overeenkomstig deel van de prijs, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Indien het aanbod is gebaseerd op door de klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Scala Parket gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

Offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten, waarvoor een nieuwe offerte zal dienen te worden opgemaakt.

Meerwerken

Scala Parket heeft het recht meerwerken aan te rekenen voor extra onvoorziene werken die noodzakelijk blijken tijdens de uitvoering of die op vraag van de klant worden uitgevoerd.

De meerwerken worden aangerekend aan de in de offerte vermelde prijs in regie voor de werkuren exclusief de bijkomende materialen die evident ook dienen vergoed te worden.

Artikel 4 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de klant na akkoordbevestiging van de door Scala Parket afgeleverde offerte een voorschotfactuur ontvangen ten belope van de materialen, en wordt het saldo betaalbaar bij het einde van de werken.

De betaling dient te gebeuren binnen een termijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum.

Betwistingen omtrent de uitvoering van de werken schorsen de betaalplicht van de klant niet.

Indien de facturen niet betaald zijn op de vervaldag, worden deze van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, alsook met 10%/jaar verwijlsintresten.

Indien de klant in gebreke blijft de facturen te betalen, heeft Scala Parket het recht, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is aan de klant. Eventueel overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen worden gedurende deze periode opgeschort.

De door de klant uitgevoerde betalingen zullen door Scala Parket bij voorrang in mindering worden gebracht op alle verschuldigde intresten en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Elk protest tegen een factuur dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 7 dagen na de factuurdatum schriftelijk per aangetekend schrijven aan Scala Parket te worden bezorgd met de nauwkeurige reden van niet-betaling.

Artikel 5 Noodzakelijke voorbereidingen en verplichtingen van de klant

 1. De klant dient voor de uitvoering van de werken de ruimte waarin het parket dient te worden geplaatst of gereinigd, volledig te ontruimen. Het vast meubilair of andere zaken die niet demonteerbaar zijn, dienen door de klant zelf afgeplakt en van bescherming voorzien te worden gedurende de volledige periode van de werken. Scala Parket zal zelf niet instaan voor het verplaatsen of verwijderen van meubilair of andere goederen. Scala Parket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan onvoldoende door de klant beschermde goederen.
 2. De chape dient door de klant op voorhand schoongeveegd te zijn, bij gebreke waaraan Scala Parket hiervoor meerwerken kan aanrekenen.

De klant dient ervoor te zorgen dat de chape voldoende uitgedroogd is, door o.m. de lokalen voldoende te verluchten in functie van de weersomstandigheden. Bij vloerverwarming impliceert dit dat de klant ervoor instaat dat het opstartprotocol (dat de chape toelaat zich volledig te kunnen zetten), volledig moet doorlopen zijn, hetgeen 2 weken duurt. De klant zal dit bevestigen per mail aan [email protected].

Indien bij oppervlakteopmeting en controle van het restvocht in de chape er een te hoge vochtigheidsgraad wordt vastgesteld, zal Scala Parket een noodzakelijke carbuurmeting (=meting van he restvocht in de chape) uitvoeren die zal worden doorgerekend aan de klant aan 100 € excl. BTW, bovenop de prijsopgave, alvorens de werken te kunnen aanvangen.

De werken zullen pas worden aangevat indien de restvochtwaarde in de chape:

 • onder 2% is voor chape zonder vloerverwarming
 • onder 1,5 % is voor chape met vloerverwarming.
 • De klant garandeert tevens dat:
 • De sanitaire installaties, centrale verwarming en vloerverwarming, alsook ramen volledig lekvrij zijn.
 • De kamertemperatuur bij plaatsing hoger dan 16°Celsius is.
 • Er geen asbest of andere schadelijke stoffen aanwezig zijn op de plaats van de werken.
 • Eventueel door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de overeengekomen werkzaamheden van Scala Parket behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werken door Scala Parket geen vertraging ondervinden.
 • De klant dient voor de uitvoering van de werken een parkeerplaats voor de plaats van uitvoering te voorzien ten belope van 8 meter teneinde Scala Parket toe te laten zijn bestelwagen hier te plaatsen en de materialen te kunnen uitladen en gereedschappen ter beschikking te hebben, gedurende de volledige periode van de werken. De klant dient hiervoor de nodige parkeerborden aan te vragen en te betalen bij de gemeente of stad van de plaats van uitvoering van de werken. Bij niet naleving heeft Scala Parket het recht om eventuele door haar te betalen parkeergelden en -boetes door te rekenen aan de klant.
 • De klant garandeert de aanwezigheid van elektriciteit in het gebouw voor een machinale capaciteit van minstens 20 A bedraagt, waarvan Scala Parket op kosten van de klant gebruik kan maken.
 • De klant garandeert een luchtvochtigheidsgraad tussen 45% en 60 % tijdens de volledige uitvoering van de werken en nadien. Hout is een natuurproduct dat tijdens en na plaatsing reageert op de schommelingen van luchtvochtigheid en hierdoor kan krimpen, uitzetten of vervormen. De relatieve luchtvochtigheid in de lokalen moet derhalve door de klant op 45% à 60 % gehouden te worden teneinde dit te vermijden, waarbij desnoods de klant een luchtbevochtiger of -ontvochtiger dient te gebruiken.
 • Het aanbrengen van een waterwerende isolatie(bouwfolie) tussen de ondergrond en de chape is op het gelijkvloers of in kelderverdiepingen noodzakelijk voor het plaatsen van een parketvloer. Indien deze niet werd geplaatst, dient de klant Scala Parket hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien deze isolatie niet aanwezig is, kan Scala Parket de nodige meerwerken voor het plaatsen van een vochtscherm aanrekenen aan de klant.

Indien de klant heeft nagelaten voor de aanvang van de werken aan Scala Parket mee te delen dat er geen vochtwerende isolatie aanwezig is, kan Scala Parket niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vochtschade aan het parket of andere goederen van de klant tijdens of na uitvoering.

 • Indien de klant voormelde verplichtingen niet heeft voldaan, heeft Scala Parket het recht om de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, zonder dat zij de klant enige schadevergoeding verschuldigd is. Eventueel overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen worden gedurende deze periode opgeschort.

Tenzij anders overeengekomen, heeft Scala Parket tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten bedrage van 550 € excl. BTW per dag dat de werken niet kunnen worden uitgevoerd wegens het niet naleven van deze verplichtingen door de klant, alsook de werkelijk geleden kosten door te rekenen aan de klant, voor zover de klant geen consument betreft.

Artikel 6: Inschakeling derden

Scala Parket heeft het recht en de discretionaire bevoegdheid de werken door derden te laten uitvoeren dan wel zich door derden te laten bijstaan.

Artikel 7 Planning

Na akkoordbevestiging door de klant van de door Scala Parket afgeleverde offerte, zal Scala Parket hem een uitvoeringsdatum en -termijn bezorgen, zij het dat deze steeds louter indicatief is en niet-bindend. Een vertraging in de uitvoering, verleent de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Elke klacht aangaande de uitvoering van de werken dient onmiddellijk en uiterlijk binnen de 7 dagen na het einde van de werken schriftelijk per aangetekend schrijven aan Scala Parket te worden bezorgd met de nauwkeurige opgave van de redenen. Alle gevolgen van het niet direct melden van een eventuele klacht zijn ten laste van de klant. Scala parket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor later gemelde klachten.

De klant stelt Scala Parket in de mogelijkheid de klacht ter plaatse te onderzoeken teneinde de nodige oplossingen te kunnen aanbieden. Zij het dat de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de klant zijn, tenzij de klacht gegrond blijkt te zijn.

De uit het werk komende materialen worden door Scala Parket afgevoerd, tenzij de klant tijdig meldt dat hij de snijresten van het parket wenst te behouden.

De te leveren materialen zijn voor risico van de klant vanaf het moment waarop deze op de locatie van de klant werden geplaatst door Scala Parket. De klant dient deze locatie dan ook voldoende te beveiligen en zich desnoods te verzekeren tegen diefstal. Scala parket is hiervoor geenszins verantwoordelijk. De klant is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

Scala Parket is slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de Scala Parket voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De aansprakelijkheid voor beroepsfouten van Scala Parket is beperkt tot het bedrag en de voorwaarden waarvoor zij in het betreffende geval verzekerd is, zijnde:

 • Waarborg toevertrouwd voorwerp – materiële en immateriële gevolgschade: 25.000 € per schadegeval
 • Waarborg na levering lichamelijke, materiële en immaterieel vermengd: 2.500.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar
 • Accidentele pollutie – materiële en immateriële gevolgschade: 25.000 € per schadegeval en per verzekeringsjaar

Indien de verzekeraar geen dekking biedt, is de schadevergoedingsplicht van Scala Parket beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

Scala Parket is niet aansprakelijk voor:

Schade aan het werk door derden

Scala Parket is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de klant of in opdracht van de klant door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

Onvolkomenheden in eigenschappen van producten

Het parket is vervaardigd uit hout, wat een natuurproduct is.  Indien er onvolkomenheden doordat ze inherent zijn aan het hout als natuurproduct, kan Scala Parket hiervoor niet worden aangesproken.

Door de klant aangepaste zaken of oneigenlijk gebruik

Scala Parket is niet aansprakelijk voor schade aan de materialen dan wel het afgewerkte parket indien deze het gevolg is van:

 • ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Scala Parket verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.m.;
 • ondeskundige bewaring (opslag) van geleverde goederen;
 • fouten of onvolledigheden in de door of namens de klant aan Scala Parket verstrekte of voorgeschreven gegevens, documenten of materialen;
 • aanwijzingen of instructies van of namens de klant op zijn vraag zo uitgevoerd;
 • door of namens de klant uitgevoerde reparaties, overige werkzaamheden, bewerkingen aan het geleverde, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Scala Parket.

Kleurverschillen

Getoonde en/of verstrekte stalen, modellen, opgave van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Scala Parket zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter indicatie. Hieraan kan de klant geen rechten ontlenen. Deze stalen, modellen e.d.m. blijven eigendom van Scala Parket en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de klant aan haar te worden terugbezorgd.

Het parket wordt naar keuze van de klant afgewerkt met olie of met kleurloze vernis.

De olie waarmee het parket wordt afgewerkt, wordt door de klant gekozen op basis van door Scala parket voorgelegde kleurstalen.

De kleurloze vernis waarmee het parket wordt afgewerkt, wordt door de klant gekozen op basis van door Scala parket voorgelegde stalen om de afwerking te kiezen (van blinkend tot mat).

Aangezien hout een natuurproduct is en het soort hout van de staal kan afwijken van de houtsoort van het geplaatste parket, kunnen er zich verschillen voordoen. Scala Parket kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke kleurverschillen of verschillen in afwerking van blinkend tot mat.

Spleten

Scala Parket is niet aansprakelijk voor spleten die zich in de parketvloer of aan en onder de plinten voordoen ten gevolge van het zetten van het gebouw.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

Scala Parket is en blijft exclusief rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door de klant in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, documenten adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen, e.d.m. en dit zowel voor, tijdens als na de afloop van de uitvoering van de werken.

De klant is niet gerechtigd de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten te gebruiken buiten deze overeenkomst, zodat het hem verboden is deze aan derden bekend te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.

Artikel 10 Overmacht en hardship

Scala Parket is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt zijn door overmacht of hardship.

Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de klant of van Scala Parket, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen.

Die de uitvoering van de overeenkomst (al dan niet tijdelijk) absoluut onmogelijk maken

Er is sprake van hardship wanneer het niet onmogelijk geworden is om de overeenkomst na te komen, maar wel bijzonder veel moeilijker.

In geval van overmacht of hardship heeft Scala Parket het recht om de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, zonder dat zij de klant enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Eventueel overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen worden gedurende deze periode van overmacht opgeschort.

Indien de overmacht of hardship langer dan 1 maand duurt, heeft Scala Parket het recht om de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

Indien de klant een consument is gelden dezelfde regels van overmacht wederkerig voor haar.

Indien de opdracht niet kan aangevangen worden op het afgesproken tijdstip ten gevolge van overmacht of hardship in hoofde van de klant, dan dient deze Scala Parket hiervan onmiddellijk en uiterlijk 2 dagen voor de aanvang van de werken hiervan in kennis te stellen. Scala Parket zal haar verplichtingen tijdelijk opschorten, zonder dat de klant haar enige schadevergoeding verschuldigd is. Eventueel overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen worden gedurende deze periode van overmacht opgeschort. Van zodra de overmacht in hoofde van de klant is opgehouden, dient de klant Scala parket hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat dit opnieuw kan worden ingepland. Scala parket is alsdan geen schadevergoeding verschuldigd aan de klant indien de werken niet onmiddellijk kunnen worden ingepland.

Worden aanzien als gevallen van overmacht, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Scala Parket of de klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zijn om te verlangen dat de getroffen partij de overeenkomst nog uitvoert of uitvoert onder de oorspronkelijke voorwaarden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, oproer, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuur- en weersomstandigheden, brand, breuk van machines of gereedschappen, inbraak, sabotage, gebrek aan grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, door wegblokkades of ongeval, ontstane transportmoeilijkheden en (op)Ieveringsproblemen.

Indien de overmacht intreedt als de overeenkomst reeds ten dele uitgevoerd werd, is de klant gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van opschorting, dan wel beëindiging.

Artikel 11 Nietigheid

De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en de rest van deze clausule. In geval van nietigheid van één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden zullen Scala Parket en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

Artikel 12 Communicatie en GDPR

Scala Parket is toegelaten alle correspondentie via e-mail te voeren op het door de klant opgegeven mailadres. De klant zal erop toezien dat hij controle heeft en houdt op dit e-mailadres en te verwittigen indien dit adres dan welzijn andere persoonsgegevens zouden wijzigen.

Scala Parket is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de klant. Het betreft naam en voornaam, woonplaats / zetel, rijksregisternummer / KBO-nummer, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens zijn beschermd en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Deze gegevens worden uitsluitend aangewend voor het behartigen van de belangen van de klant en de behandeling van zijn dossier. Iedere klant blijft eigenaar van zijn gegevens en kan ten alle tijde inzage krijgen en deze laten aanpassen, dan wel laten schrappen op eerste verzoek. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien de klant meent dat zijn privacy door Scala Parket werd geschonden, heeft hij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de tussen Scala Parket en de klant gesloten overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de Belgische rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen dan wel door de Vrederechter van het kanton te Boom, België, indien de klant geen consument is.

Indien de klant een consument is, is de rechtbank bevoegd van de woonplaats van de klant dan wel van de plaats waar de verbintenissen waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd, dit naar keuze van Scala Parket.